کانون کارآفرینان توسعه گرا

فراگیرترین و اثرگذارترین کانون کارآفرینی برای توسعه بخش خصوصی ایران

 

info@kanoonkt.net

021-26231078